Terms Of Sale (Norwegian)


GENERELLE BRUKERVILKÅR OG SALGSBETINGELSER

1.          INNLEDNING

Disse Brukervilkårene (‘Vilkår og betingelser’) gjelder for ethvert salg av fysiske produkter/hardware (‘Produktene’) og enhver levering av apper, tjenester og dataanalyser (‘Tjenestene’) fra VitalThings til en Forbrukerkjøper (‘Forbrukeren’), med mindre og bare om VitalThings og Forbrukeren eksplisitt og skriftlig har avtalt annet.

Ved å ta i bruk Produktene eller Tjenestene aksepterer Forbrukeren disse Vilkår og betingelser.

2.          DEFINISJONER

Data                            Opplysninger som leses av Produktet til bruk i Tjenestene

Forbrukeren               Den som kjøper Produktene eller Tjenestene via VitalThings eller VitalThings sine partnere, og som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Partene                       VitalThings i felleskap med Forbrukeren

Produktene                  Fysiske produkter/hardware som benyttes til å registrere data til bruk i Tjenestene

Somnofy App              App for presentasjon av data, analyser og råd

Tjenestene                  Enhver levering av tjenester, data og analyser fra VitalThings herunder bruk VitalThings sine websider

Vilkår og betingelser   Disse generelle brukervilkår og salgsbetingelser

VitalThings                 VitalThings AS, et norsk selskap (organisasjonsnummer 919 329 211) med forretningsadresse Jarlsøveien 48, 3124 Tønsberg

3.          PRODUKTENE OG TJENESTENE

3.1.    Produktene
VitalThings leverer søvnmonitoren Somnofy med tilhørende Tjenester. Monitoren er helautomatisk og kontaktløs. Den settes på nattbordet eller fastmonteres på veggen og genererer informasjon knyttet til søvn, bevegelse, respirasjon samt omgivelsesdata. Somnofy kobles til wifi og analyser gjøres skybasert. Data, analyser og råd presenteres til Forbrukeren via en App.

3.2.    Tjenestene
VitalThings leverer Tjenestene knyttet til behandling av ulike Data registrert av og/eller overført via Produktene. Tjenestene inkluderer, men er ikke begrenset til, rapportering av Data, analyser og råd på en mobil enhet (app) for oppfølging og analyse.

Tjenestene leveres "som de er" og kan endres eller tilpasses av VitalThings fra tid til annen uten å gi Forbrukeren forhåndsvarsel. VitalThings kan også når som helst og etter eget skjønn slutte å tilby deler av Tjenestene uten å gi Forbrukeren forhåndsvarsel. I tilfeller av avslutning eller stans for deler av Tjenestene har Forbrukeren ikke rett til å kreve noen form for kompensasjon, herunder refusjon eller erstatning for direkte eller indirekte tap eller skade, fra VitalThings så lenge de vesentlige delene av Tjenestene blir opprettholdt.

Automatisk oppgradering av den innebygde programvaren i Produktene, av Tjenestene og i alle relaterte områder, for eksempel mobilapper, godtas og er en betingelse for bruk av Produktene og Tjenestene. 

Teknologistandarder er i konstant utvikling og endringer kan være uforenlige med tidligere versjoner. VitalThings er ikke ansvarlig for slike endringer som bryter bakoverkompatibilitet med Produktet og/eller Tjenestene.

VitalThings skal varsle Forbrukeren i tide før utdaterte teknologistandarder blir fjernet eller ikke lenger støttet av Tjenestene. VitalThings gir ingen garantier, men vil gjøre kommersielt rimelige anstrengelser for å gjøre teknologiendringer bakoverkompatibel i større versjonsutgivelser.

4.          ABONNEMENT

For at Produktene skal kunne benyttes til sitt formål, herunder til å registrere og presentere data, analyser og råd til Forbrukeren via Appen, må Forbrukeren tegne abonnement for Tjenestene.

Abonnement tegnes ved bestilling av Tjenestene. Abonnementet har en bindingstid på 6 måneder fra det er tegnet. Ved utløpet av bindingstiden fornyes abonnementet automatisk og løper inntil det sies opp av en av partene. Partene har en gjensidig oppsigelsestid på 1 måned.

Betaling for abonnementet gjøres ved gjentakende forskuddsbetaling. Betaling anses å være gjort den dagen betalbar sum mottas av VitalThings. Alle betalinger skal skje til VitalThings bankkonto.

Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr og lovbestemte forsinkelsesrenter. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli overdratt til inkasso. VitalThings forbeholder seg retten til å stanse Tjenesten frem til betaling skjer. Dersom Forbrukeren senere betaler det utestående beløpet inkludert påløpte forsinkelsesrenter, kan VitalThings gjenopprette tilgang til Tjenestene forutsatt at dataene for Forbrukeren fremdeles er tilgjengelige. Hvis betaling ikke er mottatt innen 30 dager etter forfallsdato i henhold til faktura, har VitalThings rett til å si opp abonnementet for Tjenestene med umiddelbar virkning (heving).

5.          DETTE ER IKKE EN MEDISINSK TJENESTE

Forbrukeren forstår, og aksepterer at verken Produktene eller Tjenesten, er en medisinsk tjeneste. Dette innebærer at verken Produktene eller data som produseres ved bruk av Produktene eller Tjenestene kan benyttes som grunnlag for diagnose, behandling av helseproblemer, grunnlag for medisinering eller andre øvrige medisinske vurderinger, uten at dette skjer i samråd med lege.

Bruk av Produktene eller Tjenestene kan følgelig ikke erstatte behandling eller konsultasjon fra sertifisert helsepersonell eller øvrig medisinsk rådgivning. Hvis Forbrukeren ønsker slike tjenester eller råd må Forbrukeren søke helsehjelp.

VitalThings er ikke ansvarlig andre sin bruk av Tjenesten eller Data.

VitalThings er under ingen omstendighet ansvarlig for bruken av Produktene eller Tjenesten, verken direkte- eller indirekte tap eller skader, herunder følgetap og følgeskader.

VitalThings’ produkter og tjenester er ikke vurdert eller sertifisert av USAs Food and Drug Administration (USFDA). 

VitalThings’ produkter og tjenester har ikke europeisk CE-godkjenning og er ikke godkjent for å diagnostisere, behandle, kurere eller forhindre sykdom.

6.              AVTALEN

Avtalen mellom partene består av disse Vilkår og betingelser, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt øvrige, særskilte avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene går det som er særskilt avtalt mellom Partene foran så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. For øvrig utfylles avtalen av relevante lovbestemmelser i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven og ehandelsloven.

7.              BESTILLINGSVILKÅR

Med mindre annet er spesielt avtalt mellom VitalThings og Forbrukeren bestilles Produktene og Tjenestene via VitalThings hjemmeside. 

Forbrukeren vil motta en ordrebekreftelse fra VitalThings når bestillingen er akseptert. Ved mottak av ordrebekreftelsen foreligger en bindende avtale mellom partene med mindre VitalThings forut for dette har avslått bestillingen eller Forbrukeren har avbestilt den.

8.          PRIS OG BETALINGSVILKÅR

Den oppgitte prisen for Produktene og Tjenestene er den totale prisen Forbrukeren skal betale. Prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader.

Bestillinger som er plassert på www.somnofy.com forskuddsbetales i sin helhet med Forbrukerens kredittkort eller via betalingstjenesten Vipps ved bestilling.

9.          LEVERINGSVILKÅR

Produktene leveres til Forbrukeren innen 30 dager etter at bindende avtale er inngått, jf. pkt. 6. VitalThings forbeholder seg retten til å utføre delleveranser så lenge slik dellevering ikke vil påvirke Forbrukeren urimelig.

Produktene er levert når de overtas av forbrukeren. Ved levering overtar Forbrukeren risikoen for Produktene.

Tjenestene vil være tilgjengelige når Forbrukeren fullt ut har betalt, montert og koblet Produktene til Tjenestene.

10.       ANGRERETT

Dersom Forbrukeren ønsker å benytte seg av sin angrerett, må Forbrukeren gi VitalThings melding om dette innen 14 dager fra den dag Forbrukeren eller Forbrukerens representant får Produktene i fysisk besittelse. Ved del-leveranser løper fristen fra den dag Forbrukeren eller Forbrukerens representant får det siste Produktet i fysisk besittelse.

For å benytte angreretten må VitalThings underrettes om dette på en utvetydig måte. Underretting kan gis ved å benytte det angreskjema som mottas ved ordrebekreftelse, men bruk av skjemaet er ikke obligatorisk. Underrettingen må være sendt innen utløpet av angrefristen.

Dersom Forbrukeren benytter seg av sin angrerett vil VitalThings tilbakebetale alle beløp mottatt fra Forbrukeren, herunder leveringskostnadene, med unntak av eventuelle tilleggskostnader som er påløpt ved at Forbrukeren har valgt en annen type levering enn standardlevering. Tilbakebetaling vil gjennomføres uten unødig opphold, og senest innen 14 dager etter at VitalThings har mottatt Forbrukerens underretting om at Forbrukeren ønsker å benytte sin angrerett. Tilbakebetalingen vil foretas med samme betalingsmiddel som ble benyttet til å gjennomføre kjøpet, og Forbrukeren vil ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

VitalThings kan holde tilbake tilbakebetalingen inntil de har fått Produktene tilbake, til Forbrukeren har lagt frem dokumentasjon på at Produktene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Forbrukeren må returnere Produktene uten unødig opphold, og senest 14 dager etter at underretting om at Forbrukeren ønsker å benytte seg av sin angrerett ble sendt. Fristen er overholdt dersom Produktene sendes tilbake før fristen på 14 dager er utløpt.

Forbrukeren bærer de direkte kostnadene ved å returnere varene.

11.       FORSINKELSE OG MANGLENDE LEVERING

Dersom VitalThings ikke leverer Produktene og/eller Tjenestene, eller leverer de for sent, og dette ikke skyldes Forbrukeren eller forhold på Forbrukerens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra VitalThings.

12.       REKLAMASJON OG MANGLER VED VAREN

Dersom Produktet og/eller Tjenestene har en mangel, og dette ikke skyldes Forbrukeren eller forhold på Forbrukerens side, kan Forbrukeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra VitalThings.

For å ha sine krav i behold må Forbrukeren reklamere innen de frister som følger av forbrukerkjøpsloven § 27.  Reklamasjon meldes ved å kontakte VitalThings kundeservice, fortrinnsvis via VitalThings/Somnofys hjemmeside. Forbrukeren vil etter melding motta en «Return Merchandise Autorisation» med et  tilhørende RMA nummer som skal benyttes ved retur av Produktet.

Dersom Forbrukeren ønsker å gjøre mangelskravet gjeldende skal Forbrukeren sende Produktet/Produktene til VitalThings for undersøkelse. Forbrukeren vil få fraktkostnadene dekket dersom det viser seg å foreligge en mangel. Dersom det ikke foreligger en kjøpsrettslig mangel kan VitalThings kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel og for reparasjon av Produktet.

13.       FORCE MAJEURE

VitalThings kan ikke holdes ansvarlig for forsinkede eller mangelfulle Produkter, eller for annen manglende oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til disse vilkårene og/eller avtalen som er med Forbrukeren som skyldes en uforutsett omstendighet eller årsak utover VitalThings’ kontroll. Dette inkluderer men er ikke begrenset til enhver streik; utestenging; arbeidskonflikt; manglende evne til å skaffe arbeidskraft, verktøy eller tjenester; anvendelse av gjeldende lover; fiendtlige handlinger; sabotasje; krig; blokader; opprør eller opptøyer; epidemier/pandemier; oversvømmelser eller andre ekstraordinære værforhold; fall-out; sivile forstyrrelser; brann eller eksplosjoner; havari, eller annet. VitalThings skal omgående varsle Forbrukeren om forekomsten av en slik hendelse. 

I tilfelle slik forsinkelse, mangel eller manglende oppfyllelse av en forpliktelse, skal utførelsen av den berørte forpliktelsen kunne stoppes i en periode frem til slik hindring opphører. VitalThings blir fristilt fra sitt oppfyllelsesansvar dersom hindringen ikke faller bort innen rimelig tid. 

14.       MISLIGHOLD FRA FORBRUKEREN

Dersom Forbrukeren misligholder sine forpliktelser etter avtalen kan VitalThings i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde Produktene og/eller Tjenestene tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet, samt kreve erstatning fra Forbrukeren. VitalThings vil også kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr for uavhentede varer.

15.       SIKKERHET

VitalThings skal til enhver tid sørge for å ha implementert sikkerhetsprosedyrer for å beskytte Tjenestene mot sikkerhetsangrep. Likevel garanterer ikke VitalThings for at sikkerhetsprosedyrene er feilfrie eller uangripelige, eller at overføringer av Forbrukerens eller Forbrukerens Data alltid er sikre, og at uautoriserte tredjeparter aldri vil kunne true VitalThings eller VitalThings’ tredjeparts leverandørers sikkerhet.

Forbrukeren er selv ansvarlig for å opprettholde sikkerheten til Forbrukerens og Forbrukerens servicekonto, herunder men ikke begrenset til Forbrukeren eller Forbrukerens brukernavn og passord. Forbrukeren kan ved behov be VitalThings om dataeksport av egne Data.

16.       DATABEHANDLING OG PERSONVERN

VitalThings er å anse som behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger. Med mindre Forbrukeren samtykker til noe annet kan VitalThings kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at VitalThings skal kunne gjennomføre sine forpliktelser etter avtalen. Forbrukerens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at VitalThings skal få gjennomført avtalen med Forbrukeren, eller i lovbestemte tilfelle.

Mer informasjon om VitalThings innsamling og bruk av personopplysninger følger av https://resources.somnofy.com/legal/no/privacy-policy.

17.       IMMATERIELLE RETTIGHETER

Kjøp av Produktet eller Tjenesten, eller Forbrukerens eller Forbrukerens tilgang til og bruk av Tjenestene innebærer ingen overføring eller lisensiering av immaterielle eiendomsrettigheter fra VitalThings med mindre annet er bestemt i disse Vilkår og betingelser.

Forbrukeren plikter å overholde alle gjeldende immaterielle rettigheter og/eller begrensninger relatert til Produktet, og/eller Tjenestene, herunder Data. Dette inkluderer proprietært innhold eller informasjon som Forbrukeren og Forbrukeren kan få tilgang til gjennom Tjenestene. Forbrukeren har ikke rett til å bruke, kopiere, reprodusere, endre, publisere, distribuere, lisensiere, selge eller på annen måte utnytte Data eller annen informasjon relatert til Produktet eller Tjenestene som ikke eies av eller stammer fra Forbrukeren selv.

VitalThings eier Produktet og Tjenestene, og verken Forbrukeren eller noen tredjepart eller rettsetterfølgere kan endre, overføre, selge, reprodusere eller lage deriverte verk basert på, eller på annen måte utnytte, noen av Produktet eller Tjenestene på annen måte enn beskrevet i disse Vilkår og betingelser.

18.       VARIGHET OG OPPSIGELSE

Disse Vilkår og betingelser gjelder så lenge Forbrukeren har rett til å bruke Produktet og/eller Tjenestene. Ved oppsigelse av Tjenestene, enten ved varsel eller ved oppsigelse på grunn av mislighold enten av VitalThings eller Forbrukeren (inkludert men ikke begrenset til tilfeller hvor ved Forbrukeren ikke har betalt for Tjenestene), opphører Vilkårene og betingelsene og enhver avtale avsluttes. Dette gjelder likevel ikke for bestemmelser som har som formål å regulere Partenes forpliktelser utover avtalens varighet, for eksempel bestemmelser om konfidensialitet og immaterielle rettigheter.

VitalThings har rett til å avslutte Forbrukerens bruk av Tjenestene med umiddelbar virkning dersom Forbrukeren er i vesentlig brudd på sine forpliktelser i henhold til bestemmelsene i Vilkårene og betingelse eller enhver annen avtale med VitalThings.

19.       OVERFØRING AV PRODUKT ELLER TJENESTE

Hvis Forbrukeren overfører et Produkt til ny eier, opphører Forbrukerens rett til å bruke Tjenestene automatisk. Den nye eieren av Produktet får ingen rett til å bruke Produktet eller Tjenestene under Forbrukerens konto(er) før ny Kunde har registrert seg med egen konto hos VitalThings og aksepterer disse Vilkår og Betingelser.

VitalThings kan fritt velge å tildele eller sette driften av Tjenestene til en tredjepart uten samtykke fra Forbrukeren eller Forbrukeren. VitalThings forblir imidlertid ansvarlig for utførelsen av Tjenestene av en slik tredjepart.

20.       DIVERSE

Dersom en eller flere av klausulene ovenfor, helt eller delvis, er juridisk ugyldige, skal gyldigheten av de andre punktene i disse Vilkår og betingelser forbli upåvirket. Eventuell manglende utøvelse eller forsinkelse av utøvelse av rettigheter som følger av disse Vilkår og betingelser endrer ikke dette.

Vi forbeholder oss retten til å endre, tilrettelegge eller fjerne deler av disse Vilkår og brukerbetingelser på hvilket som helst tidspunkt. Ved vesentlige endringer i Vilkår og brukerbetingelser vil VitalThings varsle Forbrukeren. Dersom Forbrukeren fortsetter å bruke Produktet eller Tjenestene, samtykker Forbrukeren til endringen av Vilkår og brukerbetingelsene.

De til enhver tid ajourførte Vilkår og brukerbetingelser er å finne på våre hjemmesider https://resources.somnofy.com/legal/no/terms-of-service/.

21.       LOVVERK OG TVISTELØSNING

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Om dette ikke lykkes kan Forbrukeren ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling på tlf. 23 400 500 eller på www.forbrukerradet.no. Klage kan også inngis til Europa-Kommisjonens klageportal via http://ec.europa.eu/odr.

Versjon 1.2, 18.08.20